ब्रँड
ब्रँड द्वारे
भाग क्रमांक ब्रँड आकार अर्ज ठराव रचना चमक रंग कोटासाठी विनंती
EL320.256-FD6 Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 25 Mono(Yellow)
EL320.240.36 HB Lumineq 5.7" IA 320×240 EL 150 Mono(Yellow)
EL640.480-AG1 ET Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL320.240.36 Lumineq 5.7" IA 320×240 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CB1 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL320.256-F6 Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 77 Mono(Yellow)
EL320.240-FA3 Lumineq 4.9" IA 320×240 EL 95 16
EL240.128.45 Lumineq 4.8" IA 240×128 EL 130 Mono(Yellow)
EL640.480-AM8 ET Lumineq 10.4" IA 640×480 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.480-AF1 Lumineq 6.4" IA 640×480 EL 65 Monochrome
EL320.240.36 ET Lumineq 5.7" IA 320×240 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-C3 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL512.256-H2 Lumineq 8.6" IA 512×256 EL 65 Monochrome
EL480.240-PR3 Lumineq 6.4" IA 480×240 EL 50 Monochrome
EL160.80.50 ET Lumineq 3.5" IA 160×80 EL 80 Mono(Yellow)
EL160.120.39 Lumineq 3.1" IA 160×120 EL 70 Mono(Yellow)
EL160.120.39 CC Lumineq 3.1" IA 160×120 EL 70 Mono(Yellow)
EL640.480-AG1 Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL640.480-AG1 ET CC Lumineq 8.1" IA 640×480 EL 55 Monochrome
EL640.480-AF LVDS Lumineq 6.4" IA 640×480 EL 60 Mono(Yellow)
Top